Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:11:53
bod č. 10.VZ - Veřejná zakázka "PZ Mošnov - kácení dřevin a sanace území", poř. č. 226/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07781/RM1418/109          .....             05

1) rozhodla
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném 
řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, na realizaci kácení dřevin a sanaci 
území v Průmyslové zóně Mošnov, k.ú. 
Mošnov, obec Mošnov, dle předloženého materiálu

07781/RM1418/109          .....             05

2) jmenuje
komisi pro otevírání nabídek ve složení

členové:

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

4. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční

náhradníci:

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí  

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční

4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční

07781/RM1418/109          .....             05

3) jmenuje
hodnotící komisi ve složení

členové:

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní

náhradníci:

1. Ing. František Kolařík - člen ZM

2. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora

3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

5. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní

07781/RM1418/109          .....             05

4) ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastízabezpečit veškeré 
potřebné úkony této veřejné zakázky

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 28.02.2018
07781/RM1418/109          .....             05

5) zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastík podpisu veškerých 
dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a 
rozhodnutí o námitkách

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 28.02.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro