Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:11:10
bod č. 8.VZ - Veřejná zakázka "PZ Mošnov - regulační stanice plynu ", poř. č. 195/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07779/RM1418/109          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Průmyslová zóna Mošnov – regulační 
stanice VTL/STL č. 1 – rekonstrukce technologie“ v k.ú. 
Mošnov, obec Mošnov, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, se společností: 

GASCONTROL, společnost s r.o.

se sídlem: Nový Svět 1407/59a, Prostřední Suchá, 
735 64 Havířov

IČO: 46578021

za cenu nejvýše přípustnou 3.142.809,18 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro