Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:10:45
bod č. 4.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace Pustkoveckého údolí (PD+AD+IČ)", poř. č. 190/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07778/RM1418/109          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektové dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí, dokumentace pro vydání stavebního(ch) 
povolení a projektové dokumentace pro provádění 
stavby, výkon inženýrské činnosti, autorského 
dozoru a vypracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi včetně průběžné 
aktualizace, to vše v rámci stavby "Revitalizace 
Puskoveckého údolí", v k.ú. Poruba a 
k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností:

AGPOL s.r.o.

se sídlem: Jungmannova 12/153, 779 00 Olomouc

IČO: 28597044

za cenu nejvýše přípustnou 1.019.200,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro