Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:09:38
bod č. 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektových dokumentací a výkon autorského dozoru pro stavbu "Rekonstrukce výustního objektu Lužická II"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07776/RM1418/109          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
zpracování projektové dokumentace k žádosti o 
vydání územního rozhodnutí a 
projektové dokumentace k žádosti o stavební 
povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro 
provádění stavby "Rekonstrukce výustního 
objektu Lužická II" v Ostravě - Výškovicích, 
včetně zajištění pravomocného územního 
rozhodnutí a stavebních povolení, plánu BOZP a 
výkonu autorského dozoru po dobu realizace této stavby, se 
zhotovitelem:

KB projekt Aqua s.r.o.

Sídlo: Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava - Proskovice

IČO: 06020364

za cenu nejvýše přípustnou 174.000,- Kč dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro