Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:09:06
bod č. 18. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací v rámci stavby "Rekonstrukce VO oblast Antonína Brože"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07775/RM1418/109          .....             05

1) rozhodla
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
1011/2017/OI/VZKÚ se zhotovitelem ELSPOL-Gattnar s.r.o., Stará 
cesta 230/9, 711 00 Ostrava, IČO: 25865455, z důvodu vzniku 
víceprací v rámci stavby "Rekonstrukce VO oblast 
Antonína Brože", kterým se upravuje předmět a cena 
díla na částku 4 087 436,87 Kč včetně DPH dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro