Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:07:06
bod č. 1. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci stavby "Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07771/RM1418/109          .....             05

1) rozhodla
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
1781/2017/OI/VZKÚ se zhotovitelem společností OSTRAVSKÉ 
STAVBY a.s. se sídlem Karolíny Světlé 958/11, Ostrava, 
IČO: 64610225 z důvodu vzniku méněprací a víceprací 
v rámci stavby „Cyklotrasa Y – Průmyslová, 
Baarova“, kterým se cena díla navyšuje o 
částku 35.077,16 Kč bez DPH na částku 7.345.107,82 Kč bez DPH dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro