Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:05:36
bod č. 54. - Návrh na záměr pronajmout část pozemku v k. ú. Svinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07769/RM1418/109          .....             08

1) rozhodla
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1913/2 
orná půda v k.ú. Svinov, obec Ostrava o výměře 39 m2, dle 
zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo 
kdykoliv tento záměr zrušit 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro