Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:05:11
bod č. 51. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pozemku v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07768/RM1418/109          .....             08

1) rozhodla
na straně nájemce uzavřít nájemní smlouvu k 
části pozemku parc.č. 419 ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 26 m2 v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,

s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem 

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 
12 774

za účelem konání realizace stavby "Pěší 
propojení sportovních areálů - hřiště - 
golfová klubovna"

za nájemné ve výši 1.950,- Kč/rok, dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

07768/RM1418/109          .....             08

2) rozhodla
o záměru města pronajmout částí pozemků, a to: 

parc. č. 214/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
346 m2

parc. č. 214/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 66 m2

parc. č. 214/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 222 m2

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle 
zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo 
kdykoliv tento záměr zrušit 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro