Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:04:49
bod č. 49. - Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvy formou uzavření dodatků, návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07767/RM1418/109          .....             08

1) rozhodla
o záměru města změnit nájemní smlouvu:

ev. č. 1680/2016/MJ ze dne 22. 6. 2016, jejímž předmětem je 
pronájem částí pozemku parc. č. 1192/29 - ostatní 
plocha, silnice v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava o celkové 
výměře 0,32 m2, a to:

části A - stožár 1 o výměře 529 cm2

části B - stožár 2 o výměře 529 cm2

části C - stožár 3 o výměře 529 cm2

části D - stožár 4 o výměře 529 cm2

části E - stožár 5 o výměře 529 cm2

části F - stožár 6 o výměře 529 cm2

formou uzavření dodatku č. 1, kdy dojde ke změně v:

čl. V. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby 
nájmu do 31. 12. 2022,

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

07767/RM1418/109          .....             08

2) rozhodla
o záměru města změnit nájemní smlouvu:

- ev. č. 0940/2017/MJ ze dne 13. 3. 2017, jejímž předmětem je 
pronájem části pozemku parc. č. 922/4 - ostatní plocha, 
silnice o výměře 5 m2 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 
Ostrava

formou uzavření dodatku č. 1, kdy dojde ke změně v:

čl. V. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby 
nájmu do 31. 12. 2019,

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

07767/RM1418/109          .....             08

3) rozhodla
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1849/4 - 
orná půda o výměře 8 m2 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec 
Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou 
č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro