Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:03:52
bod č. 35. - Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07765/RM1418/109          .....             08

1) rozhodla
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 2596/2017/MJ 
ze dne 21. 8. 2017 na část pozemku parc. č. 1448/11, ost. plocha, 
manipulační plocha v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava v 
rámci realizace sjezdu v rámci stavby „CarTec Group – 
BMW Premium Selection a Motorrad – Dolní oblast“, kdy dojde 
k prodloužení doby nájmu do 31.12.2018

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro