Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:03:25
bod č. 34. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě (k. ú. Moravská Ostrava)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07764/RM1418/109          .....             08

1) rozhodla
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k 
nájemní smlouvě ev. č. 2940/2016 ze dne 22. 11. 2016, 
jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 3630/22 
o výměře 735,50 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

se společností Kofola ČeskoSlovensko a.s., se sídlem Nad Porubkou 
2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 24261980

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro