Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:03:04
bod č. 33. - Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů, uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemních smluv
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07763/RM1418/109          .....             08

1) souhlasí

s umístěním vodovodní přípojky, dešťové kanalizace a dvou sjezdů a nájezdů do 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
parc. č. 3827/1 ? ostatní plocha, silnicev k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava,
pro investory:
ManželéMgr. XXXXXXX XXda, bydliště XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXruba,XXXXXXX XXdová, bydliště Na XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX Xělá,
v rámci stavby "Stavba rodinného domu, krytého parkovacího stání na parc. č. 
1838/40 k. ú. Stará Bělá, včetně zpevněných ploch, oplocení, vodovodní 
přípojky, zasakování a žumpy"

07763/RM1418/109          .....             08

2) rozhodla

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - 
zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky a dešťové kanalizace, užívání 
částí pozemku pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 1838/40 v k. ú. Stará 
Bělá, obec Ostrava,
k pozemku:
parc. č. 3827/1 ? ostatní plocha, silnicev k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava,
s budoucími oprávněnými:
ManželéMgr. XXXXXXX XXda, bydliště XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXa,XXXXXXX XXXXvá, bydliště XX XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX Xělá,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

07763/RM1418/109          .....             08

3) rozhodla

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku parc. 
č. 3827/1 - ostatní plocha, silnice, a to části A o výměře 28,47 m2, části B o 
výměře 27,78 m2, části C o výměře 14,4 m2 a části D o výměře 19,11 m2 v k. ú. 
Stará Bělá, obec Ostrava
s nájemci:ManželéMgr. XXXXXXX XXda, bydliště XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX X XXXXXa,XXXXXXX XXXXvá, bydliště XX XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXX Xělá
za účelem vybudování:- vodovodní přípojky a dešťové kanalizace- sjezdů a 
nájezdů pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 1838/40 v k. ú. Stará Bělá, 
obec Ostrava, v předmětu nájmu, v rámci stavby "Stavba rodinného domu, krytého 
parkovacího stání na prac. č. 1838/40 k. ú. Stará Bělá, včetně zpevněných 
ploch, oplocení, vodovodní přípojky, zasakování a žumpy
za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 8.078,40 Kč ročně
nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí 
dnem, který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti vodovodní přípojky 
a dešťové kanalizace a užívání částí pozemku parc. č. 3827/1 v k. ú. Stará 
Bělá, obec Ostrava pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 1838/40 v k. ú. 
Stará Bělá, obec Ostrava ve prospěch nájemců jako oprávněných, nejpozději však 
31.12.2020
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

07763/RM1418/109          .....             08

4) souhlasí

s umístěním kanalizační přípojky do pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy:
p. p. č. 771/1 ? lesní pozemek,p. p. č. 771/2 ? ostatní plocha, ostatní 
komunikace,oba v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava,
pro investory:
ManželéXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXthy,XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXhy,oba bydliště 
XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXce,
v rámci stavby "Kanalizační přípojka pro RD v k. ú. Heřmanice"

07763/RM1418/109          .....             08

5) rozhodla

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - 
zřízení, provozování a údržby kanalizační přípojky,
k pozemkům:
p. p. č. 771/1 ? lesní pozemek,p. p. č. 771/2 ? ostatní plocha, ostatní 
komunikace,oba v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava,
s budoucími oprávněnými:
ManželéXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXthy,XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXhy,oba bydliště 
XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXe,
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

07763/RM1418/109          .....             08

6) rozhodla

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 771/2 
- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11,76 m2 v k. ú. Heřmanice, obec 
Ostrava
s nájemci:ManželéXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXthy,XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXhy,oba 
bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXe,
za účelem vybudování kanalizační přípojky v předmětu nájmu v rámci stavby 
"Kanalizační přípojka pro RD v k. ú. Heřmanice"
za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 1.058,40 Kč ročně
nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí 
dnem, který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti kanalizační 
přípojky v pozemcích p. p. č. 771/1 a p. p. č. 771/2, oba v k. ú. Heřmanice, 
obec Ostrava ve prospěch nájemců jako oprávněných, nejpozději však 31.12.2020
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro