Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:02:36
bod č. 30. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava se společností Residence Foerstrova, s.r.o.
(Poznámka: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07762/RM1418/109          .....             08

1) rozhodla
na straně pronajímatele

o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 3594/10, 
ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 135,20 m2, a to 
část označenou v situačním snímku jako "A" o 
výměře 93,50 m2 a část označenou v situačním snímku 
jako "B" o výměře 41,70 m2 v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. října),

se společností

Residence Foerstrova, s.r.o.

se sídlem: Praha 1, Staré Město, Rytířská 410/6, 
PSČ 110 00

IČO: 276 30 200

za účelem vybudování dešťové kanalizace, 
přeložky podzemních kabelů trakčního vedení, přeložky 
veřejného osvětlení, vodovodní přípojky a přeložky 
vodovodu v rámci realizace stavby "Residence Foerstrova", za 
nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok, tj. 13 520,- 
Kč/ročně, na dobu určitou, a to ode dne účinnosti této smlouvy do 
dne, který předchází dni právních 
účinků zápisu služebnosti užívání 
části pozemku parc.č. 3594/10, ost. plocha - ost. komunikace v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro přístup a 
příjezd k pozemku parc.č. 2640/11, v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava a zřízení, provozování a 
údržba dešťové kanalizace v pozemku parc. č. 3594/10, v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava do veřejného seznamu 
ve prospěch nájemce jako oprávněného, nejpozději 
však do 31.12.2020,

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s úpravou


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro