Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:01:25
bod č. 29. - Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu na část nemovitosti v k.ú. Bartovice, obec Ostrava formou dodatku č. 1. Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu k částem pozemků v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava formou dodatku č. 1.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07761/RM1418/109          .....             08

1) rozhodla
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev.č. 2075/2016/MJ 
ze dne 19. 7. 2016, jejímž předmětem je pronájem části 
pozemku parc.č. 2079/2, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 78 m2 v 
k.ú. Bartovice, obec Ostrava za účelem opravy mostů č. 11 - 
146C.1 a č. 11 - 146 c.2 v rámci realizace stavby "Silnice I/11 
Ostrava, mosty 11 - 146C.1 a 11 - 146C.2 ul. Bartovická",

formou uzavření dodatku č. 1, kterým dojde ke změně v čl. IV., 
odst. 1, a to k prodloužení doby nájmu do 30. 6. 2018,

dle zákresu v situačním snímku, který je 
přílohou č. 1 předloženého materiálu,

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

07761/RM1418/109          .....             08

2) rozhodla
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev.č. 2307/2016/MJ 
ze dne 2. 9. 2016, jejímž předmětem je pronájem části 
pozemku parc.č. 806/11, orná půda o celkové výměře 144,50 
m2, a to část označená v katastrální mapě jako 
"A" o výměře 51 m2, část označená v 
katastrální mapě jako "B" o výměře 1 m2 a 
část označená v katastrální mapě jako "C" 
o výměře 92,50 m2, dále část pozemku parc.č. 567/2, ost. 
plocha - ost. komunikace o výměře 5,46 m2 a část pozemku parc.č. 
806/12, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 2,76 m2, vše v 
k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, za účelem 
vybudování zpevněné plochy, vodovodní a 
plynovodní přípojky v rámci realizace stavby 
"Autoopravna ul. Prodloužená, parc.č. 806/22 k.ú. 
Nová Bělá",

formou uzavření dodatku č. 1, kterým dojde ke změně v čl. IV. 
odst. 1, a to k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2018,

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 
předloženého materiálu,

a zároveň si vyhrazuje kdykoliv tento záměr zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro