Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:00:48
bod č. 28. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07760/RM1418/109          .....             08

1) rozhodla
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:

- parc. č. 3380/33 - ostatní plocha, manipulační plocha o 
výměře 8 m2

- parc. č. 3380/34 - ostatní plocha, manipulační plocha o 
výměře 22 m2

- parc. č. 3380/35 - ostatní plocha, manipulační plocha o 
výměře 52 m2,

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

07760/RM1418/109          .....             08

2) rozhodla
o záměru města výpůjčit části pozemků v k. ú. 
Nová Bělá, obec Ostrava, a to:

- parc. č. 916/3 - ostatní plocha, dráha o výměře 275 m2

- parc. č. 920/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 14 m2

- parc. č. 921/2 - orná půda o výměře 362 m2,

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo 
kdykoliv tento záměru zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro