Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:00:18
bod č. 27. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07759/RM1418/109          .....             08

1) vydává
pro statutární město Ostrava, Městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 63, 
709 36 Ostrava

předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu pozemků a o 
nájmu nebytových prostor na pozemek p.č.st. 785, zast. plocha a 
nádvoří, jehož součástí je obč. vybavenost č.p. 817 
a pozemek p.p.č. 388/56, zahrada, vše v k.ú. Zábřeh - 
Hulváky, obec Ostrava (ul. Emy Destinové x ul. Wolkrova)

se společností

Soukromá základní škola speciální pro 
žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o.

ul. Železárenská 880/5, 709 00 Ostrava - Mariánské 
Hory

za účelem provozování výchovy a 
vzdělávání a dále poskytování 
zdravotně - rehabilitační péče klientům s kombinovanými 
vadami,

na dobu určitou do 30. 11. 2032, s účinností od 1. 12. 2017, v 
souladu s čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 4 Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro