Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:59:50
bod č. 26. - Návrh na přijetí budoucího daru vodovodního řadu v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací s F.P. a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07758/RM1418/109          .....             08

1) rozhodla

o  přijetí budoucího daru vodovodního řadu PE 100 D 90 v předpokládané délce 
106 m, který bude uložen v pozemcích v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 
dle přílohy č. 1A, 1B, předloženého materiálu:-  parc. č. 2838/1 ? orná půda,-  
parc. č. 2839/1 ? ostatní plocha, ostatní komunikace,
a uzavření  smlouvy  o  budoucí  smlouvě  darovací  dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu
s budoucím dárcemFXXXXXXXX PXXXXXX bydliště XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX 
XXXXXX XXXXXX Ostrava
Stavební objekt bude vybudován v rámci stavby "Komunikace a inženýrské sítě v 
Polance, místní část Janová - vodovodní řad".

07758/RM1418/109          .....             08

2) rozhodla

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti - zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE 100 D 90 k 
pozemku:
parc. č. 2838/1 - orná půda,v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,
s vlastníkem:
XXXXXXXXX XXXXka,bydliště XXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX 
XXXou,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro