Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:58:21
bod č. 23. - Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové přípojky NN, podzemního kabelového vedení VN, NN a nadzemního vedení NN včetně sloupu a jistící skříně a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07755/RM1418/109          .....             08

1) souhlasí
s umístěním podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v pozemku:
parc. č. 2953/5 - ostatní plocha, ostatní komunikacev k. ú. Poruba, obec 
Ostrava, pro:
ČEZ Distribuce, a.s.se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 
405 02, IČO  247 29 035
v rámci stavby "Ostrava-Poruba 2112 MO Poruba, NNk"

07755/RM1418/109          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemní kabelové přípojky NN 
0,4 kV k části pozemku:

parc. č. 2953/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

07755/RM1418/109          .....             08

3) souhlasí
s umístěním podzemního kabelového vedení VN v pozemku:
parc. č. 713/6 - ostatní plocha, ostatní komunikacev k. ú. Proskovice, obec 
Ostrava, pro:
ČEZ Distribuce, a.s.se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 
405 02, IČO  247 29 035
v rámci stavby "Ostrava, Proskovice, V Úvoze, VNk"

07755/RM1418/109          .....             08

4) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN 
k části pozemku:

parc. č. 713/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace

v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

07755/RM1418/109          .....             08

5) souhlasí
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x 
NN, nadzemního vedení NN včetně sloupu a jistící 
skříně na pozemku:

parc. č. 4625/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, pro:

ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035

v rámci stavby "Ostrava, BD Krásnopolská, NN"

07755/RM1418/109          .....             08

6) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení 2x 
NN, nadzemního vedení NN včetně sloupu a jistící 
skříně k části pozemku:

parc. č. 4625/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro