Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:57:50
bod č. 22. - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene evid. č. 1597/2016/MJ s Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s OVANET a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07754/RM1418/109          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene evid. č. 
1597/2016/MJ ze dne 14. 6. 2016 s budoucím oprávněným:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

v rámci stavby "16010-035035 VPI Sil. II-478 prodl. ul. 
Mostní SO 461 - přeložka SEK"

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

07754/RM1418/109          .....             08

2) souhlasí
s umístěním stavby podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě do pozemků:

parc. č. 4427/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 4430/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, pro:

OVANET a.s.

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 25857568

v rámci stavby "Optické připojení objektu PČR, ul. 
Heyrovského"

07754/RM1418/109          .....             08

3) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě k pozemkům:

parc. č. 4427/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 4430/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:

OVANET a.s.

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 25857568

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro