Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:57:22
bod č. 21. - Návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu VM-OV č. 189 včetně pěšího přístupu v pozemku ve vlastnictví SMO v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, pro Green Gas DPB, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07753/RM1418/109          .....             08

1) souhlasí
s umístěním odplyňovacího vrtu VM-OV č. 189 včetně 
pěšího přístupu v pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy:

parc. č. 3267/21 - ostatní plocha, jiná plocha,

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,

pro:

Green Gas DPB, a.s.

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov

IČO 00494356

v rámci projektu 35 "Komplexní řešení 
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v 
Moravskoslezském kraji"


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro