Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:56:55
bod č. 20. - Souhlas se vstupem na pozemky a návrh na záměr výpůjčky části pozemků v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07752/RM1418/109          .....             08

1) souhlasí
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy:

parc. č. 3461 - zastavěná plocha a nádvoří

parc. č. 3463/35 - ostatní plocha, jiná plocha

parc. č. 4246/9 - ostatní plocha, jiná plocha

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a pozemek

parc. č. 1448/18 - ostatní plocha, jiná plocha

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava

za účelem přípravy zadávací dokumentace pro 
realizaci projektu s názvem „Projekt sanace podzemních vod 
na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památka 
v tzv. Dolní oblasti Vítkovice, a.s.“


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro