Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:56:21
bod č. 19. - Návrh na souhlas s trvalým odnětím plnění funkcí lesa pozemku v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, pro statutární město Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07751/RM1418/109          .....             08

1) souhlasí
s trvalým odnětím plnění funkcí lesa pozemku parc. 
č. 4403/4 lesní pozemek o výměře 28 m2 v k. ú. Pustkovec, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
dle § 13 odst. 1) zák. 289/1995 Sb., o lesních a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů

dle zákresu v situačním snímku, která je 
přílohou č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro