Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:55:25
bod č. 10. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07749/RM1418/109          .....             08

1) souhlasí

s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava, z vlastnictví paní 
MXXXXXXXX MXXXXXXXX, XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXX 
XXX XXXXXXX, za jejich cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, a to 
pozemky:
- parc.č. 1799/13 lesní pozemek za cenu ve výši 15.680,- Kč- parc.č. 1800/24 
trvalý travnatý porost za cenu ve výši 12.960,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

07749/RM1418/109          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 13.12.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro