Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:54:55
bod č. 9. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava městskému obvodu Polanka nad Odrou
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07748/RM1418/109          .....             08

1) souhlasí

s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a 
to:- pozemek parc.č. 2886/28 od vlastníků - manželé Ing. PXXXX DXX, rok nar. 
XXXX a JXXX DXXXXX, rok nar. XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX 
XXXXXX XXX XXXOstrava,za sjednanou kupní cenu 149.050,-Kč a uzavřít kupní 
smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, při odchylce od ceny obvyklé 
zdůvodněné v příloze č. 3 předloženého materiálu

07748/RM1418/109          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města

vyhradit si rozhodnutí označit nemovitou věc uvedenou v bodu 1) 
návrhu usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
statutární město Ostrava nabude předmětnou nemovitou věc do 
svého vlastnictví

07748/RM1418/109          .....             08

3) doporučuje
zastupitelstvu města

označit nemovitou věc uvedenou v bodu 1) návrhu usnesení, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou , dle čl. 9 
odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude 
předmětnou nemovitou věc do svého vlastnictví 

07748/RM1418/109          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1), 2) 
a 3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 15.11.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro