Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:54:19
bod č. 6. - Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města s prodejem nemovitých věcí městskými obvody Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07747/RM1418/109          .....             08

1) vydává
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městskými 
obvody Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, 
Vítkovice, v souladu s čl. 7 odst. (3) písm. a) obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v úplném znění, a to:

a)

- jednotlivé podíly pozemku parc.č. 1164 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 
přináležejících k bytovým jednotkám v 
bytovém domě č.p. 701 stojící na uvedeném pozemku, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)

- pozemek parc.č. 882/5 zastavěná plocha a nádvoří, v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

c)

- pozemek parc.č. 358/7 ostatní plocha, jiná plocha, v k. 
ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro