Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:53:47
bod č. 5. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Hrabůvka, Moravská Ostrava, Zábřeh nad Odrou a Vítkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07746/RM1418/109          .....             08

1) souhlasí
s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Hrabůvka, k. ú. Moravská Ostrava, k. ú. 
Zábřeh nad Odrou a k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to pozemky:
a) v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava- p. p. č. 941/2- p. p. č. 963/1
b) v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava- parc. č. 2976/8
c) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava- p. p. č. 455/86
d) v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava- parc. č. 973/40- parc. č. 1244/1- parc. č. 
1244/11- parc. č. 1252/3- parc. č. 1440/1- parc. č. 1440/3- parc. č. 1442/1- 
parc. č. 1442/4- parc. č. 1442/5- parc. č. 1442/6
od vlastníka VÍTKOVICE, a.s., IČO 451 93 070, sídlo Ruská 2887/101, Vítkovice, 
703 00 Ostrava, za cenu obvyklou v celkové výši 17.437.310,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

07746/RM1418/109          .....             08

2) souhlasí
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit pozemek p. p. 
č. 941/2 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava a pozemek p. p. č. 455/86, k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné pozemky 
statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví

07746/RM1418/109          .....             08

3) souhlasí
s tím, aby zastupitelstvo města označilo pozemek p. p. č. 941/2 v k.ú. 
Hrabůvka, obec Ostrava a pozemek p. p. č. 455/86, k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné pozemky statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví

07746/RM1418/109          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 15.11.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro