Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:53:10
bod č. 43. - Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k nemovitým věcem nacházejícím se ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov, v ploše "A"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07745/RM1418/109          .....             08

1) souhlasí
s uzavřením "Dohody o zániku předkupního 
práva" k nemovitým věcem v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, se společností 
OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 28. 
října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle 
přílohy č.1 předloženého materiálu

07745/RM1418/109          .....             08

2) souhlasí
s uzavřením "Dodatku č. 3, ke Smlouvě o budoucích 
smlouvách o koupi pozemků" uzavřené dne 25. 2. 2009, ev. č. 
0551/2009/MJ, se společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., 
IČO: 289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, za podmínky udělení souhlasu Ministerstva 
průmyslu a obchodu, jakožto Správce programu 

07745/RM1418/109          .....             08

3) souhlasí
s uzavřením "Úplného znění smlouvy o 
budoucích smlouvách o koupi pozemků uzavřené dne 25. 2. 
2009", se společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 
289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
za podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu, 
jakožto Správce programu 

07745/RM1418/109          .....             08

4) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA a náměstkovi 
primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k projednání návrh dle 
bodů 1) - 3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 15.11.2017
Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 15.11.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro