Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:48:40
bod č. 4. - Žádost Way of Warrior z.s. ­ mezinárodní federace bojových umění o poskytnutí mimořádné dotace na pořádání Mistrovství Evropy v Brazilském Jiu Jitsu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07742/RM1418/109          .....             91

1) rozhodla
poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Way of Warrior z.s. 
– mezinárodní federaci bojových umění , IČO 
22665153, se sídlem Hadí kopec 607, 742 85 Vřesina ve 
výši 10 tis. Kč na pořádání 
Mistrovství Evropy v Brazilském Jiu Jitsu dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace mezi statutárním městem Ostrava a výše 
uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

07742/RM1418/109          .....             91

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

snižují běžné výdaje na ORJ 161

Na § 3419, pol. 5169 o 10 tis. Kč

zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161

Na § 3419, pol. 5222 o 10 tis. Kč

07742/RM1418/109          .....             91

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.11.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro