Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:47:58
bod č. 3. - Žádost TJ Sokol Ostrava Zábřeh o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na realizaci Zimních Sokolských přeborů minižactva
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07741/RM1418/109          .....             91

1) rozhodla
poskytnout účelovou neinvestiční dotaci TJ Sokolu Ostrava 
Zábřeh, IČO 42767466, se sídlem Nová 3170/80, 700 30 
Ostrava - Zábřeh ve výši 10 tis. Kč na realizaci 
Celorepublikových zimních Sokolských přeborů minižactva 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a 
výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

07741/RM1418/109          .....             91

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

snižují běžné výdaje na ORJ 161

Na § 3419, pol. 5169 o 10 tis. Kč

zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161

Na § 3419, pol. 5222 o 10 tis. Kč

07741/RM1418/109          .....             91

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.11.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro