Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:47:24
bod č. 46. - Návrh na vyřazení a prodej přebytečného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jana Schikorová, ředitelka Dětského centra Domeček, příspěvková organizace)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07740/RM1418/109          .....             40

1) rozhodla
dát předchozí souhlas k prodeji movitého majetku 
statutárního města Ostravy, a to osobního 
motorového vozidla Škoda Octavia 1,9 TDI, výrobní 
číslo TMBGG41U342888742, RZ 8T2 2390, v pořizovací ceně 545 000,- 
Kč, předaného k hospodaření právnické osobě 
Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 
1025/5, 700 44 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956, a to za cenu 52 100,- Kč 
uvedenou příspěvkovou organizací kupní smlouvou uvedenou v 
příloze č. 4 předloženého materiálu

07740/RM1418/109          .....             40

2) rozhodla

o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a kupujícím panem 
PXXXXX ZXXXXXXXX, XX XXXXXXXX XXXXX, 712 00 Ostrava-XXXXXXXX dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu

07740/RM1418/109          .....             40

3) souhlasí
s tím, že výnos z prodeje majetku uvedeného v bodu 1) 
tohoto usnesení bude zapojen do investičního fondu 
právnické osoby Dětské centrum Domeček, 
příspěvková organizace, IČO 70631956 ve smyslu § 31, odst. 
1, pís,. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění 
pozdějších předpisů


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro