Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:45:49
bod č. 31. - Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace v oblasti rodinná politika z rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Bc. Radomír Mandok, předseda komise pro rodinnou politiku RM)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07737/RM1418/109          .....             86

1) rozhodla
o poskytnutí mimořádné účelové dotace 
Rodinnému a komunitnímu centru Chaloupka z.s. se sídlem 
Únorová 858/6 712 00 Ostrava, Muglinov, IČO: 26678497, ve 
výši 30 tis. Kč na dofinancování akce 
"Tátafest 2017" a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné 
účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a 
příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě usnesení, dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

07737/RM1418/109          .....             86

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- snižují

 běžné výdaje

 § 4339, pol. 5909, ÚZ 7315, ORJ 180                
  o 30 tis. Kč

- zvyšují

 neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím


§ 4339, pol. 5222, ÚZ 7315, ORJ 180                 
  o 30 tis. Kč


07737/RM1418/109          .....             86

3) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočturealizovat rozpočtové 
opatření dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.11.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro