Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:44:47
bod č. 52. - Souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 na projekt Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě III.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07736/RM1418/109          .....             50

1) schvaluje
zahájení přípravy projektu Podzemní kontejnery v 
Ostravě-Porubě III. ke spolufinancování z Operačního 
programu Životní prostředí

07736/RM1418/109          .....             50

2) souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí podpory pro projekt 
Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě III. v rámci 69. 
výzvy Ministerstva životního prostředí z Operačního 
programu Životní prostředí 2014 – 2020 

07736/RM1418/109          .....             50

3) žádá
městský obvod Poruba

o zajištění veškerých úkonů spojených 
s přípravou projektu a předložením žádosti o 
poskytnutí podpory a všech jejích příloh pro 
projekt dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 
výzvy č. 69 v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 2014 – 2020, v případě, že zastupitelstvo 
městského obvodu Poruba rozhodne kladně o předložení 
žádosti o podporu uvedené v bodě 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba
Termín: 01.12.2017
07736/RM1418/109          .....             50

4) schvaluje
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 2) 
financování projektu v celkové výši 4 594 
tis. Kč

-  v roce 2018: na zajištění předfinancování 
projektu ve výši 2 297 tis. Kč,

   přičemž v této částce je zajištěno 
spolufinancování celkem 1 161 tis. Kč dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


07736/RM1418/109          .....             50

5) žádá
městský obvod Poruba

o zajištění spolufinancování a 
předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v 
rámci specifikaci nároků na rozpočet statutárního 
města Ostrava dle bodu 4) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba
Termín: 31.12.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro