Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:44:16
bod č. 48. - Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Posílení strategického a finančního řízení a rozvoj lidských zdrojů Úřadu městského obvodu Poruba“
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07735/RM1418/109          .....             50

1) souhlasí
se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Zaměstnanost dle podmínek od poskytovatele Ministerstva 
práce a sociálních věcí se sídlem Na 
Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, IČ: 00551023 na 
projekt "Posílení strategického a finančního 
řízení a rozvoj lidských zdrojů Úřadu 
městského obvodu Poruba" dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu

07735/RM1418/109          .....             50

2) žádá
městský obvod Poruba

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s 
realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba
Termín: 31.12.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro