Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:43:46
bod č. 47. - Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost pro projekt „Zvýšením odborných kompetencí k lepší profesionalitě a efektivitě městského obvodu Krásné Pole“
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Výtisk, starosta městského obvodu Krásné Pole)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07734/RM1418/109          .....             50

1) souhlasí
s přijetím dotace z Operačního programu Zaměstnanost 
vyhlášeného Ministerstvem práce a 
sociálních věcí ČR dle podmínek Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace č. OPZ/4-1/033/0002797 od poskytovatele Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR se sídlem Na 
Poříčíním právu 1/376, 128 01 Praha 2, IČ: 
00551023, pro projekt „Zvýšením odborných 
kompetencí k lepší profesionalitě a efektivitě 
městského obvodu Krásné Pole", dle příloh č. 2 
a č. 3 předloženého materiálu

07734/RM1418/109          .....             50

2) žádá
městský obvod Krásné Pole

o zabezpečení všech potřebných úkonů 
spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Tomáš Výtisk, starosta městského obvodu Krásné Pole
Termín: 31.12.2019
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro