Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:43:17
bod č. 42. - Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci na projekt "Fit park ve Staré Bělé" v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje
(Poznámka: Předkládá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta městského obvodu Stará Bělá)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07733/RM1418/109          .....             50

1) souhlasí
se zahájením přípravy a s podáním 
žádosti o dotaci na projekt "Fit park ve Staré 
Bělé" z dotačního programu „Program na podporu 
zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 
2018" (PZS) vyhlášeného Moravskoslezským 
krajem, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 117, Ostrava

07733/RM1418/109          .....             50

2) žádá
městský obvod Stará Bělá

o zajištění veškerých úkonů spojených 
s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci a 
všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami dotačního programu 
"Program na podporu zdravého stárnutí v 
Moravskoslezském kraji na rok 2018, v případě, že zastupitelstvo 
městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o 
dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta Městského obvodu Stará Bělá
Termín: 16.01.2018
07733/RM1418/109          .....             50

3) žádá
městský obvod Stará Bělá

o zajištění předfinancování a 
spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto 
usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zodpovídá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta městského obvodu Stará Bělá
Termín: 30.04.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro