Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:42:06
bod č. 5.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku VIP prezentačních materiálů v roce 2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07731/RM1418/109          .....             01

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávku VIP prezentačních materiálů v roce 2017 
společnosti REDA a.s., Hviezdoslavova 55d, 627 00 Brno, IČO: 18828507 na 
základě vyhodnocení nabídek zaslaných v reakci na 
hromadnou emailovou poptávku, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, ze dne 1.10.2017 a uzavření 
smlouvy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro