Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:41:42
bod č. 41. - Návrh na poskytnutí peněžitého daru sdružení Kingston Ostrava Circle, se sídlem v Kingston upon Thames, Velká Británie, na vydání knihy "Ostrava and its Jews: Now no-one sings you Lullabies"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07730/RM1418/109          .....             01

1) schvaluje
poskytnutí peněžitého daru sdružení Kingston, Surbiton 
and District Synagoge Trust, Reference Kingston Ostrava Circle, se 
sídlem: Kingston upon Thames, Surrey, KT1 2LL, Velká 
Británie, IČO: 1099735, na pokrytí části nákladů 
publikace "Ostrava and its Jews: Now no-one sings you Lullabies" 
(Ostrava a její Židé: Nikdo ti nezazpívá 
ukolébavky) a o uzavření darovací smlouvy dle 
přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu


07730/RM1418/109          .....             01

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 20 tis. Kč

- zvýší peněžní dary do zahraničí

 na § 3316 pol. 5531, ÚZ 7117, ORJ 221 o 20 tis. Kč


07730/RM1418/109          .....             01

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 21.11.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro