Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:40:53
bod č. 57. - Soudní spor se společností Atregia s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07729/RM1418/109          .....             28

1) souhlasí
s přerušením soudního řízení vedeného 
u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 77 C 260/2016 ve věci 
úhrady smluvní pokuty za prodlení s předáním 
díla ve výši 62.473,20 Kč za účelem 
jednání o soudním smíru se žalovanou 
společností Atregia s r.o., IČO 02017342, se sídlem Šebrov 
2015, 679 22 Šebrov - Kateřina dle důvodové zprávy a 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro