Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:40:18
bod č. 58. - Rozhodnutí o uzavření dohody o plné moci s JUDr. Petrem Pyšným, advokátem
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07728/RM1418/109          .....             28

1) rozhodla
o uzavření dohody o plné moci s JUDr. Petrem 
Pyšným, advokátem Advokátní kanceláře 
Pyšný, Srba & Partneři v.o.s., se sídlem 
Občanská 1115/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 646 15 
065, k zastupování statutárního města Ostrava v 
soudním řízení vedeném u 
Nejvyššího správního soudu ČR, pod sp. zn. 
10 As 325/2017, o kasační stížnosti Města Klimkovice, jakožto 
stěžovatele, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.9.2017, 
č. j. 79 A 4/2017-45, dle Přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro