Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 09:36:28
bod č. 53. - Rezignace Ing. Zuzany Ožanové na mandát členky Zastupitelstva města Ostravy, na členku Finančního výboru ZM a na předsedkyni a členku Komise pro dopravu RM
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07726/RM1418/109          .....             28

1) bere na vědomí
informaci o rezignaci Ing. Zuzany Ožanové na mandát členky 
zastupitelstva města, na členku Finančního výboru ZM a na 
předsedkyni a členku Komise pro dopravu RM dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


07726/RM1418/109          .....             28

2) rozhodla

o předání osvědčení o nastoupení do funkce členky Zastupitelstva města Ostravy 
paní Žanetě Thomasové, nar. XXX XX XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX Ostrava

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro