Výsledky hlasování na zasedání č. 201742 - 108. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 07.11.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 108. schůze rady města konané dne 07.11.2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 6. - Zprávy ze zahraničních pracovních cest Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Holandska (Emmen) ve dnech 18.-24.9.2017 a do SRN (Berlín) ve dnech 14.-20.10.2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Čolas, ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o.)
3 39. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla moravskoslezského, p.o., do Itálie (Parma) ve dnech 12.­15.10.2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
4 42. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
5 43. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Fit park pro seniory - Moravská Ostrava a Přívoz" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
6 44. - Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí podpory pro projekt "Zateplení přírodovědné učebny ZŠO, Zelená" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
7 55. - Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt "Zvýšení kybernetické bezpečnosti ÚMOb MOaP" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
8 45. - Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Komunitní centrum ­ VŠICHNI SPOLU“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
9 48. - Schválení projektu, přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt „Obec přátelská seniorům“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
10 54. - Změna usnesení o podání žádosti o dotaci pro projekt "Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 592 v Polance nad Odrou" 9 9
(Pozn: Předkládá: Pavel Bochnia, starosta městského obvodu Polanka nad Odrou)
11 7.VZ - Veřejná zakázka "Zařízení mobilního informačního systému" poř. č. 199/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
12 7. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, Mgr. Radima Babince, náměstka primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 03.-06.10.2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
13 8. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky Ostravského muzea, příspěvkové organizace, do SRN (Drážďany, Hamburk) ve dnech 17.-21.11.2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
14 10.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk dvou čísel publikace Ostrava Metropolitan Magazine v roce 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
15 64. - Fúze společností Ostravské výstavy, a.s. a Ostravský informační servis, s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Šumbera, jednatel společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
16 66. - Výběrové řízení na člena představenstva obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
17 24. - Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
18 3.VZ - Veřejná zakázka "Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava - socializačně-vzdělávací pobytové akce a vzdělávací semináře/besedy" poř. č. 176/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
19 47. - Změna zřizovací listiny Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
20 25. - Žádost obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na "Nákup židlí" 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
21 23. - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové víceleté dotace dle Programu podpory veřejných kulturních služeb v oblasti hudebního a scénického umění na území statutárního města Ostrava v letech 2018 - 2023 Divadelní společnosti Petra Bezruče s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města, Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
22 65. - Fond pro výstavbu nového koncertního sálu 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
23 60. - Návrh Memoranda o finanční participaci na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
24 4. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev.č. 1883/2017/ŠaS 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
25 5. - Zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrhů na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2018 a výzva 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
26 26. - Schválení objednávky na rezervaci 100 míst na konferenci "Škola základ života" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
27 27. - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále spolku TJ Sokol Koblov z.s. 9 9
(Pozn: hlasování o variantě A))
28 41. - Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy se spolkem Sportovní události v Ostravě z.s. na realizaci sportovní akce Ostravské hokejové derby 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
29 51. - Žádost o prominutí části odvodu za porušení rozpočtové kázně spolku Boxing Ostrava, z.s. 9 9
(Pozn: hlasování o variantě A))
30 1.MZP - Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti Ostrava 2018, s.r.o. 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
31 9. - Uzavření dohody o zániku závazku se společností DS REAL STAV s.r.o. v likvidaci, prominutí smluvní pokuty 9 9
(Pozn: hlasování o variantě A))
32 56. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy" 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 12. - Návrh na souhlas s umístěním sloupu NN, podzemního kabelového vedení NN, nadzemního vedení NN a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 13. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 14. - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s PODA a.s., návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Vodafone Czech Republic a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 15. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností s fyzickou a právnickou osobou 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 16. - Návrh na uzavření darovací smlouvy na dar vodovodního řadu s dárci J.Š. a R.Š. a uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 17. - Návrh koupit části pozemku p.p.č. 566/289 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 18. - Návrh na záměr města prodat pozemky (lokalita ul. Sokolská třída), návrh na záměr města neprodat část pozemku (ul. Palackého), vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
40 19. - Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 20. - Předchozí souhlas rady města ke zřízení smluvního předkupního práva k předmětným bytovým jednotkám svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to ve prospěch města jako oprávněného z tohoto práva 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 21. - Rámcová smlouva mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
43 22. - Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 1919/ZM1418/29 ze dne 18. 10. 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 28. - Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvy formou uzavření dodatků 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 29. - Návrh na záměr města pronajmout pozemky v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 30. - Souhlas se záborem veřejné zeleně na pozemku parc.č. 3594/10 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 31. - Vyčlenění bytu č. 1 na ul. Pobialova 875/8, O.-Moravská Ostrava pro potřeby sociálního bydlení a návrh na uzavření nájemní smlouvy 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
48 32. - Návrh koupit stavbu garáže v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 34. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 35. - Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 36. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 37. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do částí pozemků v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 38. - Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na záměr pronájmu části pozemků v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, návrh na záměr výpůjčky části pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
54 52. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
55 58. - Návrh na souhlas vlastníka pozemku se záborem veřejné zeleně 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
56 59. - Návrh prodat část pozemku v k. ú. Svinov, obec Ostrava 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
57 61. - Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, lokalita ulice K Vodě 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
58 1. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
59 40. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci stavby „SPZ Mošnov - autobusové zastávky Mobis, Behr" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
60 4.VZ - Veřejná zakázka "Dopravní hřiště Orebitská", poř. č. 225/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
61 5.VZ - Veřejná zakázka "Stavební úpravy pavilonu H1 a H2 - TDS + BOZP", poř. č. 198/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
62 6.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v ul. Na Baranovci (PD + AD + IČ)", poř. č. 187/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
63 8.VZ - Veřejná zakázka "Stavby veřejného osvětlení - PD+IČ", poř. č. 220/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
64 11.VZ - Veřejná zakázka "Energetické úspory v areálu MNO ­ část I", poř. č. 106/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
65 12.VZ - Veřejná zakázka "Architekturní nasvětlení Sýkorova mostu", poř. č. 61/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
66 3. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
67 11. - Návrh k uzavření Smlouvy o dílo na zpracování zahradně-architektonické studie "Revitalizace 5 perspektivních parkových objektů" 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
68 2. - Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
69 49. - Změna termínu cíle č. 1, změna úkolu cíle č. 4 systému environmentálního managementu a návrh na schválení Příručky systému environmentálního managementu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
70 9.VZ - Veřejná zakázka „Zpracování projektu geologických prací ­ likvidace nepotřebných vrtů Nová Ves“, poř.č. 1/2017/OŽP 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
71 2.VZ - VZMR Technická podpora Oracle se spol. TECHNISERV IT, spol. s r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
72 10. - Zpráva o hospodaření SMO za 3. čtvrtletí 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
73 46. - Úprava rozpočtu r. 2017 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
74 53. - Zapojení nerozpočtovaných příjmů 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
75 1.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace EPS Archivu města Ostravy, Špálova 19, Ostrava - Přívoz 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
76 57. - Kontrola plnění usnesení rady města za období červenec-září 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)