Výsledky hlasování na zasedání č. 201741 - 107. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 31.10.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 107. schůze rady města konané dne 31.10.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 60. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci do Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 11 11
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava)
3 8. - Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
4 9. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc září 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
5 3.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na distribuci měsíčníku Ostravská radnice v roce 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
6 4.VZ - Zadání zakázky malého rozsahu na realizaci slavnostního ohňostroje na závěr oslav 750. výročí historie města 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
7 11.VZ - Veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce kotelny objektu hasičské stanice Fifejdy", poř. č. veřejné zakázky 213/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
8 18.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku prezentačního materiálu pro kancelář primátora (kšilt2017) 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
9 19.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku prezentačního materiálu pro kancelář primátora (tričko2017) 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
10 20.VZ - Veřejná zakázka "Autonomní požární detekce a plynová detekce" poř. č. 188/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
11 25. - Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace - přerušení provozu, termín zápisu a uzavření dohody o provedení práce s ředitelkou organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Jana Madecká, ředitelka Firemní školky města Ostravy, p.o)
12 5.MZP - Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace s účinností od 01.11.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
13 10. - Ukončení projektů "Izolační zeleň města Ostravy - projekt 02" a "Izolační zeleň města Ostravy - projekt 03" spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
14 13.VZ - Veřejná zakázka "Ideový návrh Muzea MHD", poř. č. 117/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
15 82. - Předmět řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8Af 43/2014 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
16 84. - Návrh programu 30. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 15.11.2017 11 11
(Pozn: hlasování o materiálu s úpravou)
17 70. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Magnólie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Andrea Gibejová, ředitelka Domova Magnólie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace)
18 76. - Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu k projektům "Transformace Domova Barevný svět" a "Transformace Domova na Liščině" právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)
19 3.MZP - Návrh na stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti sociální péče z důvodu legislativních změn 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
20 34. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 11 11
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
21 69. - Návrh na poskytnutí investičního a účelového neinvestičního příspěvku právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
22 14. - Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
23 26. - Navýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro statutární město Ostrava k dofinancování sociálních služeb v r. 2017 a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 01680/2017/SOC 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
24 27. - Žádosti společnosti Renarkon o.p.s. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
25 28. - Návrh na poskytnutí investičních a účelových neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče a zdravotnictví 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
26 68. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti rodinná politika č. 4 na zabezpečení projektu "Vzdělávací a poradenská činnost v Rodinném centru Martínek" z rozpočtu statutárního města Ostravy s organizací Sbor Jednoty bratrské v Ostravě 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
27 51. - Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací neupotřebitelných movitých věcí města Ostravy ve správě NDM, p.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
28 1.MZP - Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v odvětví kultury z důvodu legislativních změn 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
29 1. - Návrh na změnu ve složení komise pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka právnické osoby Komorní scéna Aréna, příspěvkové organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
30 2.MZP - Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti školství 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
31 35. - Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí investiční účelové dotace na projekční a inženýrskou činnost pro Rekonstrukci Sportovního areálu Poruba - II. etapa 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.)
32 55. - Žádost spolku Sportovní události v Ostravě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na realizaci sportovní akce Ostravské hokejové derby 11 11
(Pozn: hlasování o materiálu s úpravou)
33 78. - Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy BcA. Davida Vignera a Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvkové organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
34 4. - Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava a část nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 5. - Návrh koupit spoluvlastnické podíly k nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 6. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Výškovice u Ostravy a k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 12. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 20. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 36. - Návrh na souhlas oprávněného z věcného břemene s dělením pozemku v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, pro vlastníka pozemku fyzickou osobu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 37. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro společnost Green Gas DPB, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 38. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení VN a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 39. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 40. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, návrh nekoupit pozemky v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 41. - Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k. ú. Stará Plesná a v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 42. - Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava - ul. Akátová x ul. 26. dubna 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 43. - Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat část pozemku p. p. č. 340/5 v k. ú. Hrabůvka 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 44. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Proskovice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 45. - Návrh na uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (ul. 30. dubna) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 46. - Návrh na uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě a smlouvě o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 47. - Návrh na uzavření pachtovní smlouvy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 48. - Návrh dodatku č. 8 ke zřizovací listině právnické osoby Zoologická zahrada Ostrava, p. o. Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, p. o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 50. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Radvanice a Bartovice 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 56. - Návrh na záměr města pronajmout část nemovitosti v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
54 57. - Souhlas s podnájmem bytu na ul. Horní 3035/106, Ostrava-Bělský Les 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
55 58. - Návrh na záměr města pronajmout jednotku v bytovém domě na ul. Horní 3039/114, Ostrava-Bělský Les 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
56 61. - Návrh směnit nemovité věci s Dopravním podnikem Ostrava a.s., návrh svěřit pozemek v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města darovat pozemek Ostravské univerzitě, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí k pozemkům v k. ú. Zábřeh nad Odrou 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
57 62. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část nebytového prostoru v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, pro městský obvod Ostrava - Jih 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
58 63. - Návrh na záměr města zřídit právo stavby na nemovitosti v k. ú. Svinov, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
59 64. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v k. ú. Moravská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
60 65. - Návrh na souhlas s provedením změny loga a nápisu na budově v areálu MSIC (bývalé VTPO), k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
61 66. - Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
62 67. - Návrh přijmout darem věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
63 77. - Návrh na záměr města pronajmout části nemovitých věcí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
64 79. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Hrabůvka, Moravská Ostrava, Zábřeh nad Odrou a Vítkovice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: hlasování o stažení materiálu)
65 80. - Návrh na doplnění usnesení rady města a souhlas s umístěním a realizací stavby pro Ostravské komunikace, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
66 81. - Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
67 83. - Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu a Smlouvy o právu provést stavbu na pozemky v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
68 85. - Návrh na uzavření dohody o zpětvzetí výpovědi a dohody o skončení nájmu se společností AVAR PLUS, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
69 7. - Vystavení objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně zpracování plánu BOZP v rámci stavby "Odkanal. ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast Slezská Ostrava, Michálkovice - 2. etapa“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
70 13. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby "Rekonstrukce čerpací stanice ÚČOV" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
71 17. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci stavby "Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka" se společnosti OSTRAVSKÉ STAVBY a. s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
72 18. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" a "Smlouvy o zřízení služebností" v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
73 19. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku méněprací a víceprací v rámci stavby "Rekonstrukce ulice Foerstrova" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
74 21. - Návrh na uzavření smluv a dodatků ke smlouvám o majetkových právech k pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými v kapitálovém rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
75 24. - „Rekonstrukce kanalizace Mariánské Hory a Hulváky, SO 06 ul. Kollárova", monitoring vlivu stavby na okolní objekty - vystavení objednávky 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
76 30. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3033/2016/OI/VZKÚ ze dne 13.12.2016 ke stavbě "Oprava dešťové kanalizace v obci Plesná" v k. ú. Stará Plesná 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
77 31. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2243/2017/OI/VZKÚ ze dne 13.07.2017 ke stavbě "Odvodnění pozemku cvičné louky pro hasiče ve volnočasovém centru v Ostravě Proskovicích" v k. ú. Proskovice 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
78 33. - Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky sítí elektronických komunikací v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
79 1.VZ - Náhradní výsadba dřevin 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
80 2.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektových dokumentací a výkon autorského dozoru pro stavbu "Rušení vodovodního řadu DN 100 ul. Bohumínská, přepojení přípojek" v Ostravě - Muglinově 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
81 5.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. U Kříže" poř. č. 206/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
82 6.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. Hájkova", poř.č. 203/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
83 7.VZ - Veřejná zakázka "Blok Nové Lauby (DÚR+IČ)", poř. č. 165/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
84 8.VZ - ZOO Ostrava - voliéra pro kondora - TDS + BOZP 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
85 9.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce násosek Důlňák - Les", poř. č. 205/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
86 10.VZ - Divadlo loutek Ostrava - přístavba výtahu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
87 14.VZ - Veřejná zakázka "Tramvajová zastávka Důl Odra - PD+AD+IČ", poř. č. 183/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
88 17.VZ - Veřejná zakázka "Vícepodlažní parkování u ZOO (DÚR+IČ)", poř. č. 210/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
89 22.VZ - Veřejná zakázka "Křižovatka ul. Plzeňská ­ napojení areálu střelnice (DÚR+IČ)", poř. č. 222/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
90 26.VZ - Veřejná zakázka "Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP", poř. č. 208/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
91 27.VZ - Veřejná zakázka "Cyklostezka Nová Ves - vodárna - 1. etapa", poř. č. 207/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
92 4.MZP - Návrh na úpravu platu ředitele Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
93 75. - Informace o reorganizaci činností obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., a ekonomickém výhledu společnosti na roky 2019 a 2020 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
94 22. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
95 23. - Návrh Plánu odpadového hospodářství statutárního města Ostravy pro období let 2017 ­ 2021 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
96 52. - Žádost městského obvodu Ostrava-Jih o prodloužení termínu realizace projektu "Přírodovědná učebna v přírodě na Srbské" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
97 53. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na údržbu a opravy objektů využívaných v souvislosti se záchranou volně žijících handicapovaných živočichů v areálu záchranné stanice v Bartošovicích 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
98 54. - Poskytnutí účelových neinvestičních transferů z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektů "IZOLAČNÍ ZELEŇ - Polanka nad Odrou" (MOb Polanka nad Odrou) a "Extenzivní kvetoucí záhony na ul. Mlýnská" (Mob Moravská Ostrava a Přívoz) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
99 59. - Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu 11 11
(Pozn: hlasování o materiálu s úpravou)
100 49. - Výpověď smlouvy o dodávce a využívání programového systému Ovzduší společnosti Kvasar, spol s r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
101 15.VZ - Objednávka technické podpory 200 licencí FourJSGenero od společnosti VERA, spol. s r. o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
102 16.VZ - VZMR Obnova tiskových zařízení - uzavření kupní smlouvy se spol. Vidaron a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
103 23.VZ - Uzavření smlouvy na nákup 70 ks PC se spol. Vidaron a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
104 24.VZ - VZMR Dodávka a implementace zařízení pro inovaci vyvolávacího systému SMO 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
105 25.VZ - VZMR Licence Eset 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
106 71. - Úprava rozpočtu r. 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
107 72. - Úspory - rozpočtové opatření 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
108 2. - Výjimka z Generelu veřejného osvětlení města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
109 3. - Plán zimní údržby místních komunikací na období od 01.11.2017 do 31.03.2018, zpracovaný Ostravskými komunikacemi, a. s., a připravenost Dopravního podniku Ostrava, a. s., na zimní období v roce 2017/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
110 29. - Projednání změny přílohy č. 1 Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Vítkovsko, kdy o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. 1879/ZM1418/28 ze dne 20.09.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
111 32. - Nařízení města č. ../2017, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
112 15. - Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
113 11. - Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
114 73. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2651/2017/HS/VZKÚ na realizaci zakázky malého rozsahu "Oprava terasy pevnostní budovy Slezskoostravského hradu" ve Slezské Ostravě 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
115 74. - Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
116 12.VZ - Úprava náspu propustku na lesní komunikaci v Ostravě-Hošťálkovicích 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
117 21.VZ - Veřejná zakázka "Nákup automobilů II.", poř. č. 219/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
118 16. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 11 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)