Výsledky hlasování na zasedání č. 201740 - 106. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 17.10.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 106. schůze rady města konané dne 17.10.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura,MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Blahuta, jednatel společnosti, Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 24. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Velké Británie (Londýn) ve dnech 24.-28.09.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.)
4 25. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Radka Barana, ředitele Domova Slunečnice Ostrava, p. o., a Mgr. Bc. Vojtěcha Curyla, DiS., ředitele Domova Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p. o., do Polska (Toruň) ve dnech 26.-30.09.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Radek Baran, ředitel Domova Slunečnice Ostrava, p. o.)
5 28. - Změna usnesení o podání žádosti o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro projekt "Domov pro seniory Hladnovská" 11 11
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonkova, starostka městského obvodu Slezská Ostrava)
6 31. - Schválení projektu, přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 ­ 2020 na projekt „Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě II.“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
7 32. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci "Programu na podporu poskytování sociálních služeb" (dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu) pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Petr Dlabal, starosta městského obvodu Vítkovice)
8 26. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do SRN (Berlín) ve dnech 21.-24.11.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
9 27. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, do Polska (Katowice) dne 25.10.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
10 18. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do Polska (Toruň) ve dnech 27.-29.09.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
11 47. - Udělení předchozího souhlasu s pořízením věci nákupem na splátky do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
12 46. - Souhlas se změnami na nemovitém majetku souvisejícími s výstavbou venkovní zahradní kaple v areálu Domova Sluníčko 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Hana Ježková, ředitelka Domova Sluníčko)
13 3. - Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. - změna podmínek čerpání poskytnutého účelového příspěvku 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Secová, ředitelka SVČ Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o., Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
14 2. - Návrh na poskytnutí peněžitého daru panu Eduardu Sionkalovi na MS veteránů ve stolním tenise 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
15 4. - Vyhodnocení II. etapy kampaně města "Školní jídelny zdravě a chutně" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
16 23. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 Partnerské smlouvy uzavřené pro projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
17 42. - Pravidla a seznam zadavatelů systému sdruženého nákupu statutárního města Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
18 5. - Návrh na záměr výpůjčky částí pozemků v k.ú. Svinov, obec Ostrava. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
19 7. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
20 8. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení VN a NN a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
21 9. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
22 10. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, pro Statutární město Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
23 11. - Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města s prodejem nemovitých věcí městskými obvody Slezská Ostrava a Ostrava-Jih 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
24 12. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část nemovitosti v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava pro Městský obvod Vítkovice. Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
25 13. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 19. - Návrh na koupi vodovodu, splaškové kanalizace, vše v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, uzavření kupní smlouvy se spol. ALSA consult, a.s. a uzavření smluv o zřízení služebností s vlastníky pozemků 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 30. - Návrh na souhlas s umístěním přípojky NN a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro Letiště Ostrava, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 43. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 44. - Návrh na souhlas s propojením nového vodovodu v rámci stavby "Nová Karolina - II. etapa - 2. část" na pozemku ve vlastnictví města v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 45. - Návrh na záměr města vypůjčit věci nemovité věcí v k.ú. Přívoz, obec Ostrava. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 7.VZ - Veřejná zakázka "Nákup vodoměrů", poř. č. 145/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
32 48. - Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k nemovitým věcem nacházejícím se ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov, v ploše "A" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje,)
33 1. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3230/2016/OI/VZKÚ ze dne 30.12.2016 ke stavbě "Tramvajové mosty ul. Plzeňská" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
34 6. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" a "Smlouvy o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
35 22. - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0221/2017/OI/VZKÚ ze dne 10.02.2017 na vyhotovení dokumentace pro stavbu "Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba" 11 11
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
36 29. - Návrh na uzavření smluv o věcných právech k pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými v kapitálovém rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
37 38. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3186/2016/OI/VZKÚ ze dne 19.12.2016 ke stavbě "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Krásnopolská" v k.ú. Pustkovec 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
38 41. - Návrh smlouvy o dílo na vyhotovení dokumentace pro stavbu Rekonstrukce křižovatky č. 1021 x Českobratrská x Sokolská třída" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
39 1.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. Na Smyčce", poř. č. 204/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
40 2.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce zdroje tepla - ÚMOb Pustkovec", poř. č. 185/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
41 3.VZ - Veřejná zakázka "Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina (IZ+DÚR+IČ)", poř. č. 189/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
42 4.VZ - Vystavení objednávky na provedení předběžného geologického a hydrogeologického průzkumu pro připravovanou stavbu "Nové Lauby" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
43 8.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. Pod Landekem" poř. č. 202/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
44 10.VZ - Veřejná zakázka "Nábřeží Ostravice - stavba č.4" poř. č. 196/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
45 17. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených městskému obvodu a k nabytí nemovitostí do majetku města. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
46 16. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do Izraele (Tel Aviv) ve dnech 8.-14.9.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
47 6.VZ - Veřejná zakázka "Bikesharing v Ostravě", poř. č. 41/2017 11 11
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
48 20. - Změna nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ivo Korduliak, vedoucí odboru Živnostenský úřad)
49 34. - Poskytnutí účelových neinvestičních transferů z Fondu životního prostředí města Ostravy městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci projektů "Revitalizace aleje na ulici Zborovská", "Sadové úpravy na ulici Nádražní u křížení s ulicí Křižíkovou" a "Sadové úpravy na Smetanově náměstí" 11 11
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
50 39. - Návrh dalšího postupu přípravy veřejné zakázky na zpracování znaleckého posudku ve věci sanace lagun Ostramo 11 11
(Pozn: Hlasování o variantě A))
51 35. - Smlouva na rozvoj programového produktu CMS PLONE pro správu internetové prezentace SMO 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
52 36. - Objednávka vůči společnosti Ovanet, a. s., na vytvoření nových webových portálů pro příspěvkové organizace MMO 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
53 15. - Koncept implementace opatření s cílem vyhovět nařízení GDPR v rámci statutárního města Ostravy. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
54 33. - Úprava rozpočtu r. 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
55 40. - Nařízení města č. ../2017, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
56 5.VZ - Zadání zpracování investičního záměru "Modernizace dětského dopravního hřiště a sportovního zázemí školy v Ostravě-Svinově" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
57 9.VZ - Veřejná zakázka "Měření úsekové rychlosti - Rudná", poř. č. 152/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
58 21. - Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
59 37. - Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z evidence odboru hospodářské správy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
60 11.VZ - Veřejná zakázka "Zateplení objektu Budečská 3 - II.", poř. č. 221/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)