Výsledky hlasování na zasedání č. 201739 - 105. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 10.10.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 105. schůze rady města konané dne 10.10.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Karel Belda, jednatel)
3 5. - Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi Českou republikou - Úřadem práce České republiky, Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostravou 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
4 45. - Žádost o poskytnutí dotace Klubu českých turistů, odbor Beskydy 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
5 48. - Návrh na poskytnutí peněžitého daru Biskupství ostravsko-opavskému se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, IČO: 65468953, na pořízení zvonu pro kostel Božího Těla v Gutech 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
6 1.MZP - Předžalobní výzva ve věci náhrady škody za neoprávněné užívání pozemku parc. č. 160/1 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
7 3. - Ukončení projektu "Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04" spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
8 8. - Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Energetické úspory v areálu MNO - část I" v rámci Operačního programu Životního prostředí 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
9 53. - ITI ostravské aglomerace - změna výzvy k předkládání projektových záměrů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
10 1. - Vybudování pamětní desky a pietního místa obětem válek 11 11
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, člen ZM a pracovní skupiny)
11 20. - Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava v oblasti kultury Česko - ruské společnosti, z.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
12 50. - Fúze obchodních společností Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. a DK POKLAD, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Mgr. Darina Daňková, jednatelka obchodních společností Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. a DK POKLAD, s.r.o.)
13 9. - Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na "Nákup stolů na sklopných podnožích a transportních vozíků" 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o.)
14 12. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Schikorová, ředitelka Dětského centra Domeček, příspěvková organizace)
15 13. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832 a Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816 11 11
(Pozn: Předkládá: RNDr. Oldřich Šeremek, ředitel Domova pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Ing. Hana Ježková, ředitelka Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel Domova pro seniory, Slezská Ostrava, příspěvková organizace)
16 42. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče, protidrogové prevence, prevence kriminality, podpory osob s handicapem a z odvodů z loterií a jiných podobných her 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Pražák, DiS., předseda komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti RM)
17 2.MZP - Návrh odměny řediteli Mgr. Bc. Vojtěchu Curylovi, DiS. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
18 6. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 10 na zabezpečení projektu "Rekonstrukce prostor pro MIKASA denní stacionář" s právnickou osobou MIKASA z.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
19 39. - Poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy právnické osobě Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., IČO 02407451, na úhradu výdajů spojených s vývojem a zpracováním projektové žádosti pro čerpání finanční podpory z OP Zaměstnanost ve výši 50 tis. Kč 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
20 60. - Informativní materiál o vývoji mezd zaměstnanců příspěvkových organizací z oblasti kultury zřízených statutárním městem Ostrava a porovnání průměrných mezd zaměstnanců příspěvkových organizací vybraných statutárních měst ČR 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
21 46. - Návrh na poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava a Základní škole Heleny Salichové Ostrava-Polanka nad Odrou 11 11
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum, Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
22 44. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy organizaci Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
23 2. - Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Jazykovému gymnáziu Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
24 54. - Memorandum o vzájemné spolupráci k výstavbě areálu střelnic na ulici Plzeňská 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
25 47. - Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.,o poskytnutí investiční účelové dotace na dokončení projektových dokumentací pro rekonstrukci areálu Bazaly 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kamil Vrubl, předseda představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.)
26 21. - Návrh na zrušení bodu 2) usnesení RM č. 06894/RM1418/99 ze dne 25.07.2017 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: hlasování o variantě A))
27 22. - Nakládání s majetkem města svěřeným městskému obvodu - souhlas s umístěním inž. sítí, zřízení věcného břemene pro inženýrské sítě 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 23. - Návrh na záměr města vypůjčit, pronajmout a nepronajmout části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v k. ú. Zábřeh-VŽ, v k. ú. Heřmanice, v k. ú. Stará Bělá a v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 24. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k.ú. Mošnov, obec Mošnov. Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k.ú. Svinov, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 25. - Návrh na odejmutí majetku ze svěření městského obvodu Ostrava - Jih, převzetí do majetku statutárního města Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 26. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy, navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy o realizované technické zhodnocení a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 27. - Návrh na souhlas s umístěním nadzemního a podzemního vedení VN 22 kV, podzemního vedení NN 0,4 kV a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 28. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do části pozemku v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s fyzickými osobami 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 29. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 30. - Návrh na souhlas s umístěním stavby "Kontejnerové stání vč. ocelové zástěny, ul. Repinova 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 31. - Návrh na záměr města prodat nebo neprodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: hlasování o variantě B))
37 32. - Návrh uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků - k.ú. Přívoz, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 33. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 34. - Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení služebnosti 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 35. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností MADEJA sport s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 36. - Návrh na vydání souhlasu s realizací stavby "Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě - Mariánských Horách" 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
42 37. - Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 38. - Návrh přijmout darem nemovitou věc a věci movité v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh svěřit nemovitou věc a věci movité v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava městskému obvodu Pustkovec 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 43. - Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s.. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 51. - Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 56. - Návrh na záměr města prodat části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - areál lehké průmyslové zóny "Nad Porubkou" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 59. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy" 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
48 40. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci stavby „SPZ Mošnov - retenční nádrž“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
49 55. - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 1013/2017/OI/VZKÚ ze dne 24.03.2017 na realizaci stavby "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní - Sokolská třída, část 1 - ul. Českobratrská" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
50 4.VZ - Veřejná zakázka "Vodovod ul. P. Křičky", poř. č. 130/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
51 6.VZ - Veřejná zakázka "Voliéra kondora královského", poř. č. 209/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
52 4. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
53 17. - Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy příspěvkové organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava na realizaci projektu "Revitalizace zahrady Chráněného bydlení Thomayerova" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
54 18. - Poskytnutí účelových neinvestičních transferů z Fondu životního prostředí města Ostravy městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci projektů "Revitalizace aleje na ulici Zborovská", "Sadové úpravy na ulici Nádražní u křížení s ulicí Křižíkovou" a "Sadové úpravy na Smetanově náměstí" 11 11
(Pozn: návrh na stažení materiálu)
55 41. - Revitalizace zeleně podél Sokolské třídy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
56 58. - Zvýšení dotace z rozpočtu SMO Nadaci na pomoc zvířatům a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0228/2017/OŽP 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
57 1.VZ - VZMR na povýšení serverové infrastruktury na 10G 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
58 2.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy serverů Blade se společností BRAIN computers s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
59 10. - Návrh na uzavření Smlouvy o vkladovém účtu s bonifikací s J&T bankou, a.s. pro zhodnocování volných finančních prostředků města 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
60 14. - Prodej podílových listů společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s., nabytých po VK 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
61 16. - Úprava rozpočtu r. 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
62 52. - Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
63 11. - Memorandum o spolupráci 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
64 3.VZ - Zadání zpracování investičního záměru "Vymístění tramvajové smyčky Ostrava, Výstaviště" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
65 7. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
66 15. - Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
67 5.VZ - Veřejná zakázka "Vánoční výzdoba", poř. č. 64/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)