Výsledky hlasování na zasedání č. 201738 - 104. schůze rady města
Předsedajíci: INg. Macura, MBA Konaného dne 03.10.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 104. schůze rady města konané dne 03.10.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
3 18. - Smlouva o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017" 10 10
(Pozn: Předkládá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta Městského obvodu Stará Bělá)
4 31. - Změna usnesení pro projekt "Komunitní centrum v Ostravě-Michálkovicích" se schválenou dotací z Integrovaného regionálního operačního programu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Juroška, Ph.D., starosta Městského obvodu Michálkovice)
5 52. - Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 ­ MPSV státního rozpočtu 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava-Jih)
6 17. - Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
7 8.VZ - Veřejná zakázka "Zařízení mobilního informačního systému" poř. č. 199/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
8 14. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do SRN (Rosenheim) a do Francie (Paříž) ve dnech 17.-21.10.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
9 15. - Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy na medailích pro vítěze Mistrovství České republiky v boxu mužů a žen v Ostravě 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
10 9.VZ - Veřejná zakázka "Dopravní automobily" pro jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy - Koblov, Martinov, Muglinov a Třebovice, poř. č. 211/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
11 16. - Rozhodnutí o uzavření dohody o plné moci s JUDr. Petrem Pyšným, advokátem 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
12 19. - Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí roku 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
13 32. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
14 56. - Podněty občana statutárního města Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
15 60. - Návrh programu 29. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 18. října 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
16 5. - Ukončení projektu "Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava - Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace" spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
17 57. - Objednávka ke spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
18 12. - Výjezdní zasedání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, zvláštního orgánu města 10 10
(Pozn: Předkládá: PaedDr. Ivona Klímová, předseda Komise pro sociálně-právní ochranu dětí)
19 41. - Informace o Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace pro organizaci Čtyřlístek, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)
20 38. - Návrh na poskytnutí finančních prostředků Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
21 39. - Návrh na změnu podmínek pro čerpání příspěvků, poskytnutých Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace z Fondu pro rozvoj MNO 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
22 13. - Žádost městského obvodu Ostrava Vítkovice o rozšíření účelu použití poskytnutého transferu v oblasti prevence kriminality 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
23 43. - Poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku Středisku volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. na opravu havarijního stavu výměníkové stanice 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, Mgr. Milada Božeková, ředitelka Střediska volného času, Ostrava - Mor. Ostrava, p.o.)
24 45. - Převod podílu společnosti Ostrava 2018, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
25 4. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Ostrava-Jih 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 8. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o. 10 10
(Pozn: Hlasování a variantě A))
27 9. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a návrh na zřízení služebností a uzavření smlouvy o zřízení služebností k nemovitým věcem v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 10. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 11. - Návrh na zrušení části usnesení ZMO č. 1553/ZM1418/24 bod 2), návrh na záměr města prodat nemovité věci a vyhradit si právo rozhodnout o jejich prodeji v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 22. - Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města s prodejem nemovitých věcí městskými obvody Ostrava-Jih a Moravská Ostrava a Přívoz 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 23. - Návrh na svěření pozemku v k. ú. Muglinov městskému obvodu Slezská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 24. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - areál Lehké průmyslové zóny Nad Porubkou 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 25. - Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 26. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 27. - Návrh na zrušení usnesení ZM č. 1264/ZM1418/19 ze dne 14.09.2016 a návrh na záměr města směnit nemovité věci ve vlastnictví SMO za nemovité věci ve vlastnictví DPO a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 28. - Návrh na učinění souhlasného prohlášení o vlastnictví pozemku v k. ú. Vítkovice ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 29. - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 30. - Návrh uzavřít kupní smlouvu na nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě A))
39 44. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Svinov, návrh na záměr směnit nemovité věci v k.ú. Svinov a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 46. - Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smluv o zřízení služebnosti 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 47. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 48. - Návrh na souhlas s umístěním stavby "Manipulační plocha u hřbitova" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 49. - Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě A))
44 50. - Informace o provedených stavebních úpravách nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava (areál Městské nemocnice Ostrava) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 51. - Návrh na záměr města změnit smlouvu o výpůjčce (k.ú. Zábřeh-Hulváky) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 53. - Návrh na souhlas se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy za účelem provedení geologického průzkumu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 55. - Souhlas s pořádáním akce a umístění karavanu v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 6. - Výjezdní zasedání komise investiční, architektury a rozvoje města 10 10
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
49 33. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" a "Smlouvy o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
50 35. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku méněprací a víceprací v rámci stavby ,,Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK, rozšíření zpevněných ploch´´ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
51 6.VZ - Veřejná zakázka "Monitorovací síť prameniště Ostrava - Nová Ves a Hulváky - PD", poř. č. 149/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
52 7.VZ - Veřejná zakázka "MNO - Modernizace pavilonu E2 (PD+AD+IČ)", poř. č. 197/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
53 10.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace lesoparku Benátky u Hulváckého kopce (DÚR+IČ)", poř.č. 172/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
54 11.VZ - Veřejná zakázka "Výsadba ul. Českobratrská" poř. č. 212/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
55 34. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitosti svěřené městskému obvodu a k nabytí nemovitostí do majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
56 42. - Poskytnutí účelových transferů na realizaci projektů "Revitalizace zeleně v okolí pomníku v Ostravě-Proskovicích" a "Revitalizace zeleně na hřbitově v Ostravě-Proskovicích" (MOb Proskovice) a "Naučná stezka v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava - Permoníkova stezka" (MOb Michálkovice) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
57 3.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na certifikaci systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
58 20. - Návrh na uzavření smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE s předmětnými organizacemi 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
59 54. - Smlouva na vytvoření webové prezentace zdravaOVA.cz se spol. OVANET, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
60 5.VZ - Návrh smlouvy na úpravu elektronického objednávkového systému SMO 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
61 7. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, do Maďarska (Miskolc) ve dnech 14.-16.09.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
62 2. - Zpráva o hospodaření SMO za I. pololetí roku 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
63 3. - Inventarizace majetku a závazků statutárního města Ostravy - magistrátu za rok 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
64 21. - Úprava rozpočtu r. 2017 10 10
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
65 37. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
66 1.VZ - Provedení opravy elektroinstalace technologie fontány v prostoru OC FORUM NOVÁ KAROLINA 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
67 4.VZ - Výměna oken v objektu sídla společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
68 1.MZP - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců Statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
69 59. - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)
70 58. - Návrh na záměr pronajmout nebytové prostory v k. ú. Moravská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)