Výsledky hlasování na zasedání č. 201737 - 103. schůze rady města
Předsedajíci: INg. Macura, MBA Konaného dne 19.09.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 103. schůze rady města konané dne 19.09.2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura,MBA, primátor)
2 4. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc srpen 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
3 3. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla moravskoslezského, p.o., do Itálie (Parma) ve dnech 12.­15.10.2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
4 29. - Návrh na schválení zahraničních pracovních cest pana Marka Pokorného, ředitele příspěvkové organizace PLATO Ostrava, do SRN (Berlín) ve dnech 25.- 29.9.2017, do Nizozemí (Amsterdam) ve dnech 5.-8.10.2017 a Ukrajinu (Kyjev) ve dnech 14.-17.11.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
5 30. - Dodání publikace s názvem Ostrava v datech 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
6 14.VZ - Veřejná zakázka "Autonomní požární detekce a plynová detekce", poř. č. 188/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
7 1.MZP - Žaloby ve věci exekučního řízení Günter Steuer 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
8 31. - Žádost občana 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
9 32. - Podnět občana statutárního města Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
10 33. - Návrh na jmenování člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Renarkon, o.p.s. 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
11 46. - Uplatnění práv osoby zúčastněné v soudních řízeních 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
12 35. - Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci a darovací smlouva na veletrhu EXPO REAL 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
13 45. - Zapojení města Ostravy do projektu LIFE - AirCzechia 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
14 11. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
15 44. - Souhlas s výstavbou 6 novostaveb a rekonstrukcí 2 objektů pro organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)
16 12. - Návrh změny složení Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
17 6. - Návrh na souhlas s vyřazením a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí města Ostravy ve správě Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
18 42. - Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o poskytnutí účelového příspěvku na rekonstrukci DJM 10 10
(Pozn: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
19 10. - Žádost Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na realizaci mezinárodní konference "Pavel Tigrid a česká demokratická publicistika v exilu" 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
20 28. - Školské příspěvkové organizace zřízené SMO - změny podmínek čerpání poskytnutých příspěvků 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Secová, ředitelka SVČ Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o., Mgr. Milada Božeková, ředitelka SVČ Ostrava - Moravská Ostrava. p.o., Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
21 1. - Akční plán realizace cílů a opatření Strategického plánu města pro sport 2017 - 2025 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
22 27. - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava - Memorandum o spolupráci 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
23 2. - Dodatek č. 2 k Dohodě o vypořádání smluvního vztahu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
24 16. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy pro Městský obvod Poruba. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
25 17. - Návrh na souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, umístěním stavebních objektů, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickými osobami 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 18. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví SMO a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro DIAMO, státní podnik 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 19. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO v k.ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 20. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 21. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Moravskoslezským krajem 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 22. - Návrh na uzavření Dodatku č. 28 ke smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 23. - Vyčlenění bytu č. 11 na ul. Horní 3032/100, O.-Bělský Les pro potřeby sociálního bydlení a návrh na uzavření nájemní smlouvy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 36. - Souhlas s trvalým odnětím části pozemku, souhlas se záborem veřejné zeleně, souhlas s konáním akce 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 37. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 39. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 7. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3041/2016/OI/VZKÚ ze dne 1.12.2016 ke stavbě "Rekonstrukce kanalizace ul. Rudolfova" v k.ú. Stará Bělá 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
36 8. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1500/2016/OI/VZKÚ ze dne 06.06.2016 ke stavbě „Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP" v k.ú. Zábřeh nad Odrou 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
37 9. - Vystavení objednávky na provedení pasportizace a monitoringu vlivu stavby "Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast Slezská Ostrava, Michálkovice - 2. et." na okolní objekty 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
38 25. - Návrh na bezúplatné převzetí projektových dokumentací a přijetí práv a povinností plynoucích ze stavebních rozhodnutí v rámci staveb "Rekonstrukce ulice Mánesova" a "Rekonstrukce ulice Hájkova" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
39 1.VZ - Veřejná zakázka "Demolice ČOV Zábřeh", poř.č. 175/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
40 2.VZ - Veřejná zakázka "Demolice ČOV Zábřeh - TDS a BOZP", poř.č. 180/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
41 3.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby "Veřejné osvětlení Čapkova - přechod" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
42 5.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování investičního záměru stavby "Nábřeží Ostravice - Havlíčkovo nábřeží" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
43 6.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby "Veřejný prostor mezi KB a bývalou bankou UNION, ul. Nádražní" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
44 7.VZ - Veřejná zakázka "Městečko bezpečí - IZ", poř. č. 178/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
45 8.VZ - Veřejná zakázka "Oprava odchlorovací stanice Ozdravného centra Ještěrka (PD)", poř. č. 148/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
46 9.VZ - Veřejná zakázka "Domov pro seniory Hulváky - PD, IČ, AD", poř.č. 110/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
47 10.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce VO oblast Dvorní", poř. č. 170/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
48 11.VZ - Veřejná zakázka "PD a příprava staveb VO", poř. č. 177/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
49 17.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vstupních šachet na Hlučínském přivaděči", poř. č. 153/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
50 18.VZ - Veřejná zakázka "Demolice bytového domu Bílá 4", poř. č. 181/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
51 20.VZ - VeřeVeřejná zakázka "Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava"jná zakázka "Stavební úpravy pavilonu H1 a H2", poř. č. 171/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
52 21.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního,)
53 40. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti do majetku města. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
54 41. - Návrh na uzavření smlouvy o výkonu funkce člena poroty a přizvaného odborníka a vyplacení odměn za účast porotce v architektonické soutěži o návrh na řešení rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
55 19.VZ - Veřejná zakázka "Veterinární péče", poř. č. 150/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
56 14. - Návrh dodatku č. 1 k Dohodě o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na produkty Microsoft s Ministerstvem vnitra 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
57 15. - Uzavření smlouvy na nákup 350 ks monitorů se spol. Vidaron a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
58 24. - Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě 2196/2013/IT se spol. OVANET 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
59 38. - Formální oprava Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci projektů „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava" a "Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava“. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
60 15.VZ - VZMR Pořízení specializovaných SIEM nástrojů 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
61 16.VZ - Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory k magnetopáskové knihovně Overland NEO se společností Klari s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
62 34. - Úprava rozpočtu r. 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
63 43. - Svěření pravomoci náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. k uzavření dohody s VŠB-TU Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
64 26. - Prodloužení termínu pro podávání přihlášek do výběrového řízení na obsazení člena představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
65 5. - Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
66 13. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
67 4.VZ - Obnova samoobslužné myčky v Patrových garážích Ostrava Dubina I, ul. Horní 284/65, 700 30 Ostrava ­ Dubina 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
68 13.VZ - Návrh Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)