Výsledky hlasování na zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 12.09.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 102. schůze rady města konané dne 12.09.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura,MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
3 32. - Podání žádosti o poskytnutí dotace z programu „Kulturní aktivity“ na projekt „CIRKULUM ­ mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
4 33. - Zámecký park v rámci Nadace Proměny Karla Komárka 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
5 7. - Návrh na schválení zahraničních pracovních cest Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Holandska (Emmen) ve dnech 18.-24.9.2017 a SRN (Berlín) ve dnech 14.-20.10.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
6 9. - Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 01.04.2017 do 06.09.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
7 44. - Návrh změny stanov a odvolání členů dozorčí rady v obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
8 1.MZP - Stížnost na nečinnost Magistrátu města Ostravy ve věci porušování uzavřených Dohod o poskytnutí účelové dotace na ekologickou přestavbu systému ohřevu vody a vytápění rodinných domů tuhými palivy z roku 1994 a podnět k prošetření dosavadních stížností v dané věci adresovaných odboru financí a rozpočtu jako pověřenému odboru na straně poskytovatele ekologické dotace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Renata Gembíková, vedoucí odboru interního auditu a kontroly)
9 37. - ITI ostravské aglomerace - výzvy nositele ITI k předkládání projektových záměrů 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
10 45. - Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Zpřístupnění Odry a Olše“ a souhlas s uzavřením "Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků programu Interreg V-A Česká republika - Polsko" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
11 46. - Výzva k podání nabídek na využití rozvojového území Hrušov 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě A))
12 1. - Informativní materiál o vývoji platů v Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
13 31. - Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2017 organizaci PLATO Ostrava, p.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Marek Pokorný, ředitel PLATO Ostrava, p.o.)
14 29. - Dodatek č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy, p.o.)
15 30. - Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, na obnovu výpočetní techniky 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy, p.o.)
16 3. - Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté i víceleté projekty v oblasti kultury pro léta 2018 - 2020 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
17 40. - Žádost společnosti Ostravské výstavy, a.s. o navýšení neinvestiční účelové dotace a rozšíření účelu použití 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
18 4. - Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit, Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
19 10. - Návrh na poskytnutí mimořádných dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2017 - 2018 v oblasti sportu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Stuchlý, předseda komise pro sport a volný čas)
20 11. - Programy na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
21 38. - Návrh Programu zejména na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
22 42. - Memorandum o vzájemné spolupráci k rekonstrukci stadionu Bazaly a vybudování "Klubové akademie Ostravy" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
23 39. - Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání a talentmanagement v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 - 2. kolo výběrového řízení 10 10
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum, Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
24 43. - Žádosti společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
25 36. - Návrh na změnu usnesení č. 1737/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017 - Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dohody o podmíněném prominutí dluhu k nemovitým věcem v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
26 13. - Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby pro Ostravské komunikace a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 14. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 15. - Předchozí souhlas rady města s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Ostrava-Jih 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 16. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku S4-Investment, s.r.o. pro budoucího oprávněného statutární město Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 17. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s OVANET a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 18. - Návrh na zrušení bodu 5) usnesení RM č. 04572/RM1418/66 ze dne 30. 8. 2016 a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO pro společnost Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 19. - Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 20. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava s fyzickou osobou 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 21. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 22. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků včetně budovy č.p.1674 v k.ú. Moravská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 23. - Návrh koupit stavbu garáže v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 24. - Návrh přijmout darem pozemky k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Českobratrská) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 25. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, lokalita ulic Plzeňská a Pavlovova 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 26. - Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitých věcí svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky a městskému obvodu Ostrava - Jih 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 41. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku parc. č. 1372/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 35. - Návrh koupit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Českobratrská) 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 2. - Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru magistrátu v rámci akce ,,Hasičská zbrojnice Pustkovec´´. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
43 1.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace ul. U Dvoru", poř. č. 163/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
44 2.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace ul. Komarovova", poř. č. 164/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
45 3.VZ - Veřejná zakázka "Demolice výrobně skladovacích objektů", poř. č. 166/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
46 4.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace ul. Helákova", poř. č. 162/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
47 5.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby "Doplnění VO oblast Drážní" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
48 6.VZ - Veřejná zakázka "Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro sportovní plavbu - IZ", poř. č. 151/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
49 7.VZ - Veřejná zakázka "Veřejný prostor mezi KB a býv. bankou UNION, ul. Nádražní", poř. č. 154/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
50 8.VZ - Veřejná zakázka "Nové Lauby - stavební práce pro zjišťovací archeologický výzkum", poř. č. 200/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
51 6. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
52 34. - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
53 5. - Změna členů odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
54 27. - Úprava rozpočtu r. 2017 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
55 9.VZ - Veřejná zakázka "Rozšíření závorového systému parkoviště - Smetanovo náměstí", poř. č. 174/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)