Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:52:28
bod č. 9.VZ - Veřejná zakázka "Rozšíření závorového systému parkoviště - Smetanovo náměstí", poř. č. 174/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07267/RM1418/102          .....             09

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
"Rozšíření závorového systému 
parkoviště - Smetanovo náměstí" v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností:


Ostravské komunikace, a.s.

se sídlem: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, 
Mariánské Hory

IČO: 25396544


za cenu nejvýše přípustnou 964.944,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro