Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:50:43
bod č. 27. - Úprava rozpočtu r. 2017
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07266/RM1418/102          .....             07

1) rozhodla
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 
Slezská Ostrava ve výši 4 166 tis.Kč na 
"Úpravu sportovního hřiště - ZŠ Slezská 
Ostrava, Chrustova 24/1418"


07266/RM1418/102          .....             07

2) schvaluje
úpravu závazného ukazatele - snížení 
neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 
Dětské centrum Domeček o 114 tis.Kč


07266/RM1418/102          .....             07

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


z v y š u j í


- nedaňové příjmy

na § 2141, pol. 2324, ORJ 300 o 1 322 tis.Kč (C.2.)


- neinvestiční přijaté transfery od krajů

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 248 tis.Kč (A.1.)

                   ÚZ 201 o 114 tis.Kč (A.2.)


- běžné výdaje

na § 3412, pol. 5171, ORJ 136, ÚZ 3412 o 25 tis.Kč (C.1.)

na § 2141, pol. 5164, ORJ 300, org. 61 o 1 322 tis.Kč (C.2.)

na § 3745, pol. 5169, ORJ 230, org. 3218 o 1 310 tis.Kč (C.4.)

na § 3792, pol. 5175, ORJ 190 o 10 tis.Kč (C.5.)


- kapitálové výdaje

na § 6211, pol. 6122, ORJ 136 o 286 tis.Kč (C.1.)

(C.4.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7307 o 1 200 tis.Kč

                               org. 7342 o 707 
tis.Kč

                               org. 7342, 
ÚZ 95 o 662 tis.Kč 

                               org. 7267 o 710 
tis.Kč

                               org. 7267, 
ÚZ 95 o 100 tis.Kč

                § 2310, pol. 6121, org. 7183 o 600 tis.Kč 

                § 2221, pol. 6121, org. 3225 o 300 tis.Kč

                § 3745, pol. 6121, org. 8217 o 400 tis.Kč 

                § 2219, pol. 6121, org. 3226 o 400 tis.Kč 


- neinvestiční tranfery

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 248 tis.Kč 
(A.1.)

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 114 tis.Kč 
(A.2.)


- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
výdaje

(E.1.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 603 o 719 
tis.Kč

                               ÚZ 93, org. 
503 o 3 447 tis.Kč


z v y š u j e rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 114 tis.Kč (A.2.)


s n i ž u j í


- běžné výdaje

na § 3412, pol. 5152, ORJ 136 o 25 tis.Kč (C.1.)

na § 3792, pol. 5139, ORJ 190 o 10 tis.Kč (C.5.)


- kapitálové výdaje

na § 6211, pol. 6121, ORJ 136 o 286 tis.Kč (C.1.)

(C.4.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7252 o 1 200 tis.Kč

                               org. 7324 o 707 
tis.Kč

                               org. 7324, 
ÚZ 95 o 662 tis.Kč

                               org. 7183 o 600 
tis.Kč

                               org. 7217, 
ÚZ 95 o 100 tis.Kč

                               org. 7280 o 60 
tis.Kč

                               org. 7095 o 650 
tis.Kč

                § 2219, pol. 6121, org. 3218 o 1 310 tis.Kč

                § 6409, pol. 6909 o 1 100 tis.Kč


- neinvestiční transfery

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 114 tis.Kč (A.2.)


s n i ž u j e rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 4 166 tis.Kč (E.1.)


Městský obvod Slezská Ostrava (E.1.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 603 o 719 tis.Kč

                  ÚZ 93, org. 503 o 3 447 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na 
nové oplocení sportovního hřiště ZŠ Sl. 
Ostrava, Chrustova 24/1418

na § 31xx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 6919 o 719 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na úpravy 
hřiště ZŠ Sl. Ostrava, Chrustova 24/1418 

na § 31xx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 3 447 tis.Kč


07266/RM1418/102          .....             07

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro