Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:45:03
bod č. 34. - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017
(Poznámka: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07264/RM1418/102          .....             89

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace na 
zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 a o uzavření 
smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


07264/RM1418/102          .....             89

2) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit rozpočtové opatření, kterým se


sníží neinvestiční transfery na


§ 3322, pol. 5229, ORJ 210          o částku        
    150 tis. Kč


zvýší neinvestiční transfery na


§ 3322, pol. 5223, ORJ 210          o částku        
    150 tis. Kč


07264/RM1418/102          .....             89

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) 
tohoto usnesení a ke schválení bod 2) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu
Termín: 20.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro